අළුත් මාර්ග නීතියක්...

අළුත් මාර්ග නීතියක්...

මගී බස් රථ සඳහා කොළඹ නගරය තුල ප්‍රමුඛතා මංතීරුවක් ඇති කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.මේ සඳහා අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉදිරිපත්කල යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධනය අමාත්‍යාංශය විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ මහනගර සභාව,බස්නාහිර පළාත් මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය යන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.එ් අනූව පහත දැක්වෙන මංතීරු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

  1.  ගාලු පාරේ, මොරටුව සිට රත්මලාන දක්වා සහ වැල්ලවත්ත පාලමේ සිට කොල්ලුපිටිය දක්වා කොළඹ දෙසට විහිදුනු බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුව;
  2.  පාර්ලිමේන්තු පාරේ පාර්ලිමේන්තු හංදියේ සිට රාජගිරිය, බොරැල්ල, මරදාන සහ පිටකොටුව හරහා කොළඹ කොටුව දක්වා කොළඹ දෙසට විහිදුනු බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුව;
  3.  කොළඹ, චිත්තප්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවතේ ගුවන් හමුදා වටරවුමේ සිට පිටකොටුව දක්වා කොළඹ දෙසට විහිදුනු බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුව;
  4. තුම්මුල්ල හන්දියේ සිට කෞතුකාගාර හන්දිය දක්වා කොළඹ දෙසට විහිදුනු බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුව;
  5. ඇස්වාට්ටුව වටරවුමේ සිට තුම්මුල්ල හංදිය දක්වා කොළඹින් පිටතට විහිදුනු බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුව.