හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් නැවතත් යුග දිවියට...

හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් නැවතත් යුග දිවියට...

හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ අද (28) දින හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න මහතාගේ දියණියක සමග යුග දිවියට පිවිසෙයි.අනුරාධ ජයරත්න හා අළුත්ගමගේ මහතාගේ සොහොයුරෙකු එම විවාහයේ සාක්ෂි අත්සන් කිරීමට නියමිතය.