යාපනය ප්‍රදේශයේ හර්තාල් හා උද්ඝෝෂණ තව දුරටත්

යුද සමයේ අතුරුදහන් ඌවන් වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටුකර දෙන්නැයිකියා යාපනය ප්‍රදේශයේ හර්තාල් හා උද්ඝෝෂණ තව දුරටත්.සියලුම කඩසාප්පු වසාදමා තිබෙන අතර ගමනාගමයද අඩාල වී ඇත.අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ඉලීමට සාධාරණයක් ඉටු නොවූ නිසා ඔව්න් මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත.