මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි නවලෝක මුදලාලිගේ දුවට ආදරේ කරාද? රනිල් පිළිතුරු දෙයි

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි නවලෝක මුදලාලිගේ දුවට ආදරේ කරාද? රනිල් පිළිතුරු දෙයි

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි තරුණ කල නවලෝක මුදලාලිගේ දුව සමග ප්‍රේම සම්බන්දයක් පැවැත්වූ බවත්, ඒ නිසාම විවිද ගීත ලියවුනු බවත්, පසුව නවලෝක මුදලාලි විසින් දුවව වෛද්‍ය වරයෙකුට කරකාර දුන් බවත්, කියමින්, මිල්ටන්ගේ ගීත රැසක් සමගින් එම කතාව ගලපමින් සමාජජාල වල ප්‍රචාරය උනා.

මෙය සම්පුර්ණ අසත්‍යක් බව මිල්ටන් පුත් රනිල් මල්ලවආරච්චි පවසනවා.

රනිල්ගේ ප්‍රකාශය පහතින්