ගායන ශිල්පියා පැවිදි වෙයි

ගායන ශිල්පියා පැවිදි වෙයි

ශ්‍රී ලංකා Airline හි සේවය කල ජනප්‍රිය ගායක මොහාන් වික්‍රමසූරිය පැවිදි දිවියට ඇතුලත් වී ඇත.ලාංකීය කලා නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ නිරහංකාර චරිතයක් ලෙස සැමගේ ආදරය දිනා සිටි ඔහු පසුගිය දා කඩවත වෑබඩ පිහිටි අරහන්තක සමාධි අරණයේදී කඩවත සිරි සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේදී පැවිදි දිවියට ඇතුලත්විය.ගහි දිවියේ මොහාන් වික්‍රමසූරිය නම් වූ ඔහුගේගේ පැවිදි නාමය වන්නේ රත්නපුරේ චිත්තසති හිමි යන නාමයයි.