නිල නොවන ආරංචි මාර්ග අනූව මහ වැසි සමග ඇතිවූ ගංවතුරින් 50කට වැඩි පිරිසක් මිය යයි.

නිල නොවන ආරංචි මාර්ග අනූව මහ වැසි සමග ඇතිවූ ගංවතුරින් 50කට වැඩි පිරිසක් මිය යයි.

රට පුරා හදිසි තත්ත්වයක් "දකුණු පලාතේ මාර්ග රැසක් ගංවතුර නිසා අවහිර වේ . ආපදාවට පත් පිරිස් වහලවල් මත නැඟී පිහිට පතයි.කලුතර දිස්ත්‍රික්කයට වැඩි බලපෑම් ඇති වී තිබේ. තවමත් දැඩි වැසි ලැබෙන අතර නිවාස රැසක් ගංවතුරට යට වී ඇත.නිල්වලා ,කලු ,ගිං ,පොල් අතුමෝදර ගඟ ,කැලනි යන ගංගා පිටාර ගලන අතර නිල්වලා කලු ,කැලනි ගඟ මහා ගං වතුර තත්වයක් බවට පත්ව තිබේ.අවධානම් කලාප වල වෙසෙන ජනතාව සිය ආරක්ෂාව සඳහා රජයේ නිවේදනය පරිදි කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.