අනිද්දා සිට ලැබෙන ජී.එස්.පී බදු සහනය නිසා අපිට ලැබෙන වාසි...

අනිද්දා සිට ලැබෙන ජී.එස්.පී බදු සහනය නිසා අපිට ලැබෙන වාසි...

ඊයේ මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් මහකොමසාරිස්වරයා...

ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී සහනය ලබාදීමට යුරෝපා සංගමය වගේම යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවෙනුත් අවසර දීලා තියෙනවා.මේ අනූව එළඹෙන 19වැනිදා ඉඳලා අපනයනය කරන භාණ්ඩ වලට ජී.එස්.පී සහනය හිමිවෙනවා.2016වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වලින් 30%ක් යුරෝපා රටවල්වලට අපනයනය කරලා තියෙනවා.යුරෝ මිලියන 300ක පමණ භාණ්ඩ වසරකට අපි ලංකාවෙන් මිලදී ගන්නවා.අපි හිතනවා මෙම අපනයන ඉදිරියේදී යුරෝ බිලියනයක් දක්වා වැඩි කරගන්න ලංකාවට පුළුවන් කියලා.ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයනය වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් කරන්න අපිට පුළුවන්.පාරම්පරික භාණ්ඩ හැර නව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම,අපනයනය කිරීම, දිරිගැන්වීම් ලබාදීම ඉතා හොඳ තත්වයක්.ජංගම දුරකතන සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා.මෙම ක්‍රියාවලිය හරහා රැකියා අවස්ථා රැසක් බිහිවීමත් අමතර වාසියක්.ඇඟලුම් ක්ෂෙත්‍රයේ වර්ධනයටත් මෙය දායක වේවි.