ජනාධිපති තුමා ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයක

ජනාධිපති තුමා ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයක

ගරු ජනාධිපති තුමා නිල සංචාරයක් සදහා මැයි 23වන අගහරුවදා දින දිවයිනෙන් පිටත්වීමට නියමිතයි.

ඕස්ට්‍රේලියා අගමැති වරයාගේ ආරාධනාවකට අනුව ඕස්ට්‍රේලියාව බලා පිටත්වන ජනාදිපතිතුමා මැයි මස 26 වන දින නැවත දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි.