මනාලියන් අවශ්‍ය කර තිබේ

 මනාලියන් අවශ්‍ය කර තිබේ

පනස් දහසක පමණ සමස්ථ ජනගහණයක් ජිවත්වන ෆැරෝ දුපත තුල කාන්තාවන් හිගවීම හේතුවෙන් විවාහය සදහා ආසියානු රටවල කාන්තාවන් සොයා යාමට ෆැරෝ ජාතික පුරුෂයන්ට සිදුව තිබේ.

මේ නිසා විවාහය සදහා පිලිපීනය සහ තායිලන්තය වැනි රටවලින් කාන්තාවන් සොයා ගැනීමට ෆැරෝ පුරුෂයින් හුරු වී සිටිති. දැනට 300කට වැඩි තායිලන්ත හා පිලිපීන ජාතික කාන්තාවන් ප්‍රමාණයක් ෆැරෝ ජාතික පුරුෂයන් සමග විවාහ වී ෆැරෝ දුපතේ වාසය කරයි. එය එතරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් නොවුනද මුළු ජනගහණය පනස් දහසක් පමණ වන ෆැරෝ දුපත් 18 තුල වඩාත් විශාලම සුළු ජන ප්‍රජාව බවට පත් වී ඇත්තේ ඔවුන්ය.