44623කට ඩෙංගු හැදිලා

44623කට  ඩෙංගු හැදිලා

වසරේ ගතවුණ කාලසීමාව තුල ඩෙංගු රෝගීන් 44623ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞක්‍ය අමාත්‍යන්ශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසනවා.

 ඉන් වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත්තේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ. එම සංඛ්‍යාව 13420ක්. ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 41.4%ක්ම වාර්තා වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන්.