යාල්දේවි පුලියන්කුලමේදී ට්‍රැක්ටරයක ගැටේ.

යාල්දේවි පුලියන්කුලමේදී ට්‍රැක්ටරයක ගැටේ.

අද දහවල් වරුවේ පුලියන්කුලමේදී සිදු වූ යාල්දේවි අනතුර