“තාඩ්” (THAAD) වහාම අත්හිටවනු, චීනයෙන් ඇමරිකාවට බලපෑම්.

“තාඩ්” (THAAD) වහාම අත්හිටවනු,

චීනයෙන් ඇමරිකාවට බලපෑම්.

දකුණු කොරියාව තුල ස්ථාන ගත කර ඇති තාඩ් ඇමරිකානු මිසයිල ආරක්ෂක පද්දතිය වහාම අත්හිටවන ලෙස චීනය ඉල්ලා සිටියි.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් තාඩ් ආරක්ෂක පද්දතිය ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්බ කෙරුණ බව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව චීනය එම ඉල්ලීම සිදු කරන ලදී.