කුවිතාන්සි නිකුත් නොකර මුදල් ලබාගන්නා මාවතගම admin OIC

කුවිතාන්සි නිකුත් නොකර මුදල් ලබාගන්නා  මාවතගම admin OIC

මාවතගම පොලිසියේ පාලන අංශයේ ස්ථානාදිපතිවරයා ලෙස සේවය කරන අදාළ නිලදාරියා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකි. මාවතගම පොලිස් ස්ථානයේ නිළදාරින් රාජකාරි වල යොදවන වගකීම බාර නිලදාරියා වන අදාළ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා රිදීගම පොලිස් ස්ථානයේ සිට දඩුවම් ස්ථාන මාරුවක් ලැබ මාවතගම පොලිස් ස්ථානයේ රාජකාරී සදහා පැමිණ ඇත.

අදාළ නිළදාරියා එම අවස්ථාවේ දී මුදල් ලැබෙන පෞද්ගලික අංශවල මුදල් ප්‍රවාහනය, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය වැනි රාජකාරි සදහා ඔහුගේ හිතවත් නිළදාරියෙකු සමග ඔහුම සහබාගි වෙයි. මෙම රාජකාරි සදහා අදාළ ආයතන වලින් ලබාදෙන මුදල් සදහා මුදල් කුවිතාන්සි නිකුත් නොකරන මොහු එම මුදල් ඔහුගේ සාක්කුවට දමාගන්නා බවට පාලන අංශයේ සෙසු නිලධාරීන් පවසයි. මොහුගේ මෙම ක්‍රියාව නිසා සමස්ථ පොලිස් දෙපර්තුමෙන්තුවම අපකීර්තියට පත් වන බව අනෙකුත් නිලදාරීන් පවසයි.