මස්කෙළිය , මාවුස්සාකැලේ ජලාශ හිදේ, ජලයට යට වී තිබු ආගමික ස්ථාන නැවත මතු වේ

මස්කෙළිය , මාවුස්සාකැලේ ජලාශ හිදේ,

ජලයට යට වී තිබු ආගමික ස්ථාන නැවත මතු වේ

වර්ෂාව ප්‍රමාණවත්ව නොලැබීම හේතුවෙන් කාසල්රි,මස්කෙළිය හා මාවුස්සාකැලේජලාශ වල ජල මට්ටම ඉතා සීග්‍රයෙන් පහළ බසිමින් පවතී. කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 33ක් පහල බැස ඇති අතර, මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 70ක් පමණ පහත වැටි ඇත.

ජල මට්ටම පහත වැටීම හේතුවෙන් පැරණි මස්කෙළිය නගරයේ ජලයට යට වී තිබු ආගමික ස්ථාන සියල්ල මතු වී ඇති අකාරය දැක ගත හැක.  බෞද්ධ විහාරය සමග සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව, බෝධිය ඒ අතර දක්නට ලැබෙන අතර, කදිරේෂන් හින්දු කෝවිල, පුල්ලෙයාර කෝවිල හා ඉස්ලාම් පල්ලියද ඒ අතර වෙයි. ගලෙන් නිමකරන ලද පාලමක්ද මතු වී තිබෙන ආකාරය ඒ අතර දක්නට ලැබේ.

මෙම ජලාශ වල ජල මට්ටම පහත වැටීම ජාතික ජල විදුලි නිෂ්පාදනයට සෘජුවම බලපෑම් එල්ල කරනු ලබයි. එයට හේතුව ජාතික ජල විදුලි බලාගාර සංකීර්ණ සදහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සැපයෙන්නේ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි ජලාශ දෙකෙන් වීමයි.