ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් තැබූ තාරකා ඉදිබුවා

ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් තැබූ තාරකා ඉදිබුවා

මේ වෙනතෙක් ලංකාවෙන් වාර්තා වූ විශාලම තාරකා ඉදිබුවා ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික වන උද්‍යානයෙන් හමු වී තිබෙනවා. 14kg බරක් සහිත එම තාරකා ඉදිබුවාගේ යට කටුව දිගින් 45cm වන අතර ඉබි කටුවේ උස 22cm පමණ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.