සාලු බදු ගෙවීමෙනුත් එක

සාලු බදු ගෙවීමෙනුත් එක

බදු ගෙවීමෙන් මුල් තැනට පත්වීමට සල්මන් ඛාන් සමත් වී ඇත. බොලිවුඩයෙන් ලැබෙන වාර්ථා වලට අනුව ආදායම් බදු ගෙවීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය පත් වීමට ඔහු සමත් වී ඇත. ඒ ඔහු පසුගිය වසර තුල ගෙවා ඇති ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 44.5 ක් වූ අතිවිශාල මුදල නිසාය.

          අමීර් ඛාන්, රිතික් රෝෂන්, අක්සේ කුමාර් වැනි සුපිරි තරු අබිබවා බදු ගෙවීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වී ඇත.